Category Archives: จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี  is the position for activity in post to presented  1st rank on Google page search by focus keyphrase name in category.

จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 [5]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

จังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ออกเป็น 6 อำเภอ 52 ตำบล 424 หมู่บ้าน แต่หากไม่นับรวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครซึ่งยุบเลิกตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว จะมีทั้งหมด 34 ตำบล 328 หมู่บ้าน[27] โดยอำเภอทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี มีรายชื่อและข้อมูลทั่วไปดังนี้

ข้อมูลอำเภอในจังหวัดนนทบุรี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
ลำดับ
[# 1]
ชื่ออำเภอ ชั้น
[28]
พื้นที่
(ตร.กม.)
ห่างจากตัวจังหวัด
(ก.ม.)[29]
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
ตำบล
[# 2][30]
หมู่บ้าน
[# 3][30]
ประชากร
(คน)[4]
แผนที่
1 พิเศษ
77.018 [31]
ไม่ปรากฏข้อมูล 10 26
 365,710
แผนที่
2 2
57.408 [32]
16.86
2447 [33] 9 41
 136,668
3 2
96.398 [34]
8.11
2464 [35] 6 69
 152,086
4 1
116.439 [36]
15.96
2445 [37] 8 73
 277,162
5 2
186.017 [38]
29.01
2499 [39] 7 68
 67,285
6 1
89.023 [40]
7.45
2427 [41] 12 51
 247,384
  1.  เรียงตามรหัสเขตการปกครองของกรมการปกครอง
  2.  รวมตำบลในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครด้วย
  3.  เฉพาะหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร (ทั้งเต็มหมู่และบางส่วน) เท่านั้น สำหรับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ให้ดูในบทความของแต่ละอำเภอ

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

พื้นที่จังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46 แห่ง แบ่งตามประเภทและอำนาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 19 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 26 แห่ง[42]

เขตเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี
ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)[# 1]
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร
สิ้นปี 2561
(คน)[4]
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1   เทศบาลนครนนทบุรี 38.90 [43] 2538 [44]   เมืองนนทบุรี 5 5 254,950
2   เทศบาลนครปากเกร็ด 36.04 [45] 2543 [46]   ปากเกร็ด 5 5 189,935
เทศบาลเมือง
1   เทศบาลเมืองบางบัวทอง 13.50 [47] 2480 [48]   บางบัวทอง 1 4 5 51,136
2   เทศบาลเมืองบางกรวย 8.40 [49] 2545 [50]   บางกรวย 2 2 43,453
3   เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 6.36 [51] 2549 [52]   เมืองนนทบุรี 1 1 2 32,651
4   เทศบาลเมืองพิมลราช 15.08 [53] 2557 [54]   บางบัวทอง 1 1 45,674
5   เทศบาลเมืองบางคูรัด 19.70 [55] 2562 [56]   บางบัวทอง 1 1 39,590
6   เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา 11.48 [57] 2562 [58]   บางบัวทอง 1 1 46,645
เทศบาลตำบล
1   เทศบาลตำบลปลายบาง 15.68 [49] 2542 [59]   บางกรวย 2 1 3 44,401
2   เทศบาลตำบลบางม่วง 1.67 [60] 2542 [59]   บางใหญ่ 3 3 5,812
3   เทศบาลตำบลบางใหญ่ 7.23 [61] 2542 [59]   บางใหญ่ 3 3 11,331
4   เทศบาลตำบลไทรน้อย 2.30 2542 [59]   ไทรน้อย 2 2 2,557
5   เทศบาลตำบลไทรม้า 8.14 [49] 2546 [62]   เมืองนนทบุรี 1 1 22,690
6   เทศบาลตำบลศาลากลาง 14.78 [63] 2551 [64]   บางกรวย 1 1 17,095
7   เทศบาลตำบลเสาธงหิน 9.55 [65] 2554 [66]   บางใหญ่ 1 1 38,475
8   เทศบาลตำบลบางเลน 7.60 [67] 2554 [68]   บางใหญ่ 1 1 15,513
9   เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง 11.21 [65] 2554 [69]   บางใหญ่ 1 1 16,962
10   เทศบาลตำบลบางสีทอง 5.80 [70] 2556 [71]   บางกรวย 1 1 10,952
11   เทศบาลตำบลบางพลับ 8.31 [72] 2556 [73]   ปากเกร็ด 1 1 10,026

  1.  หมายถึงปีที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลในระดับปัจจุบัน

ลูกหมุนระบายอากาศ 22 นิ้ว พร้อมฐาน

ลูกหมุนระบายอากาศ 22 นิ้ว พร้อมฐาน ลูกหมุนระบายอากาศ 22 […]

แผ่นใส สีใสกระจก 3.20 เมตร 

แผ่นใส สีใสกระจก 3.20 เมตร  แผ่นใส สีใสกระจก 3.20 เมตร  […]

แผ่นใส สีใสกระจก 2.20 เมตร 

แผ่นใส สีใสกระจก 2.20 เมตร  แผ่นใส สีใสกระจก 2.20 เมตร  […]

แผ่นโปร่งแสง ขาวขุ่น 4.20 เมตร 

แผ่นโปร่งแสง ขาวขุ่น 4.20 เมตร  แผ่นโปร่งแสง ขาวขุ่น 4. […]

แผ่นลอนฝ้า-ลอนผนัง สีดำ

แผ่นลอนฝ้า-ลอนผนัง สีดำ แผ่นลอนฝ้า-ลอนผนัง สีดำ เป็นแผ่ […]

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.47 สีอะลูซิงค์

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.47 สีอะลูซิงค์ หลังคาเมทัลชีท หนา […]

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.23 สีอะลูซิงค์

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.23 สีอะลูซิงค์ หลังคาเมทัลชีท หนา […]

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.20 สีอะลูซิงค์

หลังคาเมทัลชีท หนา 0.20 สีอะลูซิงค์ หลังคาเมทัลชีท หนา […]

ตำบลไทรใหญ่ แซนวิช พียู โฟม หลังคา

ตำบลไทรใหญ่ แซนวิช พียู โฟม หลังคา ตำบลไทรใหญ่ แซนวิช พ […]

ตำบลไทรน้อย แซนวิช พียู โฟม หลังคา

ตำบลไทรน้อย แซนวิช พียู โฟม หลังคา ตำบลไทรน้อย แซนวิช พ […]

Call Now Button